KARAKTERISTIEK

Van natuurlijke kenmerken/karakteristieken naar de persoonlijke aanleg van het basiskarakter.

Het EGO-DNA.ID is het basiskarakter, waarmee de mens bij geboortedatum werd/wordt gemerkt.

Het ware karakter (van ieder individuele persoon) kan dankzij de duiding van de astronomische bewegingen in de drie primaire kleuren, nu in een nuance van procenten per dag worden getraceerd.

Homepage van het EGO-DNA.ID

Wat mij, de auteur, als kind al bezighield was de tijdigheid in de tijdloosheid van plant, dier en mens.

Én, dat intrigeerde mij ook zeer, dat wanneer je met vaste stof kleuren mengt er een zwarte poepkleur ontstaat, terwijl wanneer je lichtbundels van kleuren mixt er in de kruising van de lichtbundels helder licht ontstaat, waarbij de dingen die je ziet in hun eigen kleurnuances kan waarnemen. Het theater laat het vaak op het toneel vanuit het donkerte zien.

Tijdens mijn studie over ons aardse bestaan ontdekte ik ook de grote verscheidenheid aan karakters, dat mij de conclusie bracht; dat wij bij geboorte niet alleen lichamelijk onvolgroeid zijn, maar ook dat wij ten opzichte van anderen leemten hebben in ons basiskarakter…

Door de ellipsvormige bewegingen van de tijdzones van de aarde (met de maan) rond de zon naar dag en datum naar hun karakter (vanuit de psychologie van de kleuren), zoals de astronomie laat zien te duiden, kwamen bekende overeenkomstige karakters t.o.v. de kern in beeld.

Het EGO-DNA.ID is niets anders dan onze basis waarop wij ons karakter met levenservaringen van vallen en opstaan zijn gaan opbouwen.

Wij zijn letterlijk genomen niet het lichaam, maar de wil van de tijdloze ziel (entiteit), die, liftend op de levensadem, vanaf de geboorte zich in het lichaam, meelift!

Onze aardse tijd

Het ego-dna gaat met astrologische theorie en haar voorspellingen over onze individuele toekomst niet mee!

Want er is nu bewezen, gelijk geschreven staat (in Psalm 131:2) “Zo ik mijn ziel niet heb gezet en stilgehouden, gelijk een gespeend kind bij zijn moeder, zo is Mijn ziel als een gespeend kind in mij.”

Met andere woorden; wanneer wij bevuiling van onze ziel met leugen en bedrog kunnen voorkomen, dan zijn wij overwinnaars van het kwaad dat ons belaagd.

Wij zijn als vrije autonome zielen geboren en hebben deze aardse tijd gekregen om voor het heden en het hiernamaals in vrijheid te kiezen welke God wij willen toebehoren. Die van het LIcht of die van de duisternis.

Voor uitleg over de levensbeschouwing lees je ‘ken de mens, jezelf én de ander’ dat ook in de webshop in pdf is te downloaden.

Daar de geboortedata binnen de bewegingen van de tijd concreet zijn, zijn zij ook naar hun karakter te vergelijken met menselijke karakters.

En kijk, de visualisatie van datums is bewerkstelligd met een individueel ColorID dan wel Anima.

Onze persoonlijke strijd wordt helaas gevoed met overgedragen culturele standpunten over bezit, wat mag en wat slecht is…

Typering van de vinding: Met het EGO-DNA kan men van ieder individuele mens GENDERNEUTRAAL de aanleg identificeren, in percentages van de drie primaire kleuren.

Vind je een kleur niet mooi, specifiek je ColorID, ga dan eens praten met een psycholoog. Overigens heeft je persoonlijke voorkeurkleur (dat naar periodes kan wisselen) niets met het ColorID te maken. Een voorkeurkleur zegt iets van een karakter waar je op dit moment behoefte aan hebt!

Een wereldprimeur dat in Bundels van 5, 20 of 50 datums kan worden aangeschaft, zodat visueel zichtbare vergelijkingen kunnen worden gemaakt (in de aanleg) van de geselecteerde personen naar hun basiskarakter.

Om de mensheid ‘die voor geweldloosheid, zuiverheid en GOeD staan’ te kunnen helpen, is de vinding op schrift gesteld en wordt zij in Bundels in de webshop te koop aangeboden om gelden beschikbaar te krijgen, om diegenen (die de Jezusleer ook boven de Schriften stellen) noodhulp te kunnen verlenen.

Wezenlijk is het de wil, van ons karakter (bekend als de ziel), die met haar tijdloze bestaan in het nu het hiernamaals, bepaalt…

Ga naar de webshop en laat je in wijsheid leren.

Maak dit fenomeen bekend, zodat de hele mensheid naar waarheid onze Heer Jezus, in lofprijs, dank en eer, gaan verhogen!

Namens de Heer, de Broeders en Zusters in de Heer en de nog onwetenden, hartelijk welkom als Lichtdrager in GODs Koninkrijk hier op aarde en in het hiernamaals.

Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 20 juli 2024

Auteur: Erik Visser; onderzoeker, karakteroloog, bestrijder van ondeugd, geweld en onrecht, evangelist van Jezus, CEO van de NGO Stichting Inderdaad.

Deze website is eigendom van Stichting Inderdaad.  Registratie RSIN 855.414.996. KvK 63820137 per 28 juli 2015.